Thi cấp chứng chỉ CNTT chuẩn Quốc gia  - Liên hệ: 0984.577.788

Địa điểm thi: Trung tâm CNTT-NN Đại học Thông tin liên lạc 75 đường 2/4, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa.

Hồ sơ đăng ký:

- 2 ảnh 4x6

- 1 CMND photo

Điều kiện tham gia thi: Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí theo quy định.