Liên hệ

Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ Trường Đại học Thông tin Liên lạc

Địa chỉ: Số 75, đường 2 tháng 4, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Email: info@aip.ai.vn

Số điện thoại: +84983023497