Hình thức đào tạo: Trung tâm áp dụng các hình thức tổ chức đào tạo đa dạng (bao gồm cả các hình thức hợp tác trong đào tạo) nhằm đáp ứng mọi nhu cầu về đào tạo công nghệ thông tin và ngoại ngữ cho cả hai đối tượng quân sự và dân sự. Các hình thức đào tạo bao gồm:

 • Đào tạo tập trung.
 • Đào tạo tại chức.
 • Đào tạo tại chỗ.
 • Đào tạo từ xa.

Nội dung đào tạo: Xác định tổ chức các nội dung đào tạo sau:

 • Đào tạo chuyên viên quản trị mạng.
 • Đào tạo lập trình viên.
 • Chuẩn hóa kỹ năng CNTT.
 • Đào tạo an toàn và an ninh thông tin.
 • Đào tạo về đồ họa.
 • Đào tạo về thương mại điện tử.
 • Đào tạo về kỹ năng chuyển đổi số.
 • Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (Anh, Trung, Nhật, Hàn …).
 • Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành CNTT và điện tử viễn thông.